Mgr. Petr Binder

advokát

Mapa Kollárova 369/17, 669 02 Znojmo

IČ: 717 80 084

Telefon: +420 602 773 678

Email: binder.advokat@gmail.com

Vítejte na stránkách advokátní kanceláře
Mgr. Petr Binder

Potřebujete právní pomoc?

prodat/koupit/darovat nemovitost, rozvést se, zvýšit/snížit výživné, založit obchodní společnost, obhajobu v trestním či přestupkovém řízení řízení

Potřebujete stálé právní služby pro své podnikání?

správa a vymáhání pohledávek, stálý právní servis a konzultace

Potřebujete se zbavit dluhů?

osobní bankrot, oddlužení, řízený prodej majetku, komunikace s věřiteli

Pak jsme tu právě pro Vás!

Poskytujeme profesionální a komplexní právní služby v širokém spektru právních oblastí

Odměna za poskytnutí právních služeb není fixně stanovená, ale odvíjí se od časové a právní náročnosti požadavků klienta (na vyžádání sdělíme vždy předpokládanou odměnu). Neváhejte nás kontaktovat (Kontakt)

Cílem naší advokátní kanceláře je SPOKOJENÝ KLIENT.

uvedení informace o možnosti řešení sporů:

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Je-li klient spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s advokátem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to prostřednictvím České advokátní komory (internetová stránka - www.cak.cz), která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Využitím výše uvedeného postupu není dotčena možnost klienta jako spotřebitele obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Právní služby

Sepisování listin

 • sepis listin a návrhů (smlouva, návrh na zahájení řízení, podání k soudu, výpověď, přihláška apod.), případně i včetně rozboru a kompletního servisu (např. zastupování před katastrálním úřadem, jednání s protistranou apod.)

Právní rozbory a konzultace

 • Právní rozbory a konzultace životních situací a právních problémů včetně navržení způsobu jejich řešení
 • Kontrola a rozbor předložených listin

Insolvence a oddlužení

 • Právní rozbory a konzultace životních situací a právních problémů včetně navržení způsobu jejich řešení

Vymáhání a správa pohledávek

 • Vymáhání pohledávek za dlužníky v soudním i exekučním řízení
 • Hromadné vymáhání pohledávek

Zastupování před soudy a jinými orgány veřejné moci

 • Zastupování před soudy, správními orgány, policejními orgány a dalšími orgány státní správy a veřejné moci

Dlouhodobá spolupráce

 • Možnost sjednání dlouhodobé spolupráce představující komplexní poskytování veškerých nabízených právních služeb na základě uzavřené Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb.
 • Možnost sjednání odměny jako měsíčního paušálu nebo dle skutečně provedených úkonů právní služby.

Zaměření

Právní služby jsou poskytovány v široké oblasti právních odvětví, avšak se snahou dlouhodobě udržet jejich vysoký standard.

Občanské právo

 • Nakládání s nemovitostmi – převody (koupě, prodej, darování), zřízení/zrušení věcných břemen, zástavní smlouvy, zajišťovací převod práva apod.
 • Podílové spoluvlastnictví – zřízení, zrušení a vypořádání, žaloby
 • Dědictví – závěti, vypořádání dědictví
 • Občanskoprávní smlouvy – nájem bytů/nebytových prostor, půjčka, výpůjčka, smlouva o dílo atd.
 • Vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů
 • Bezdůvodné obohacení
 • Zakládání občanských sdružení

Korporátní právo a obchodní právo

 • Obchodní společnosti – zakládání, změny (změna názvu, sídla, společníka, statutárního orgánu, zvýšení, snížení ZK), zrušení, likvidace, převody obchodních podílů, změny společenské smlouvy, kompletní příprava listin na obchodní rejstřík
 • Směnky, šeky, cenné papíry

Rodinné právo

 • Rozvody a rozvodové smlouvy (vypořádání SJM)
 • Úprava poměrů k nezletilým dětem (výchova a péče)
 • Zvýšení a snížení výživného
 • Soudní vypořádání SJM, Výživné rozvedených manželů

Pracovní právo

 • Sepis pracovněprávních listin – pracovní smlouvy, dohody o provedení práce/o pracovní činnosti, výpovědi z pracovního poměru zaměstnance/zaměstnavatele, okamžité zrušení pracovního poměru
 • Žaloby o určení neplatnosti výpovědi / okamžitého zrušení pracovního poměru
 • Vymáhání dalších nároků z pracovněprávních vztahů

Ochrana spotřebitele

 • Záruka, reklamace, odpovědnost výrobce za vady
 • Spotřebitelské smlouvy
 • Spotřebitelské úvěry

Trestní a přestupkové právo

 • Obhajoba obviněných v trestním řízení (již od přípravného řízení u policie)
 • Zastupování poškozených v trestním řízení a uplatňování jejich nároků včetně nároků na bolestné a nemajetkovou újmu
 • Zastupování obviněných a poškozených v přestupkových řízeních vč. dopravních přestupků

Správní právo

 • zastupování před úřady veřejné správy a úřady samosprávných celků (obce, kraje)
 • sepis žádostí, podnětů, návrhů, stížností
 • zastupování před katastrálním úřadem

Insolvenční právo

 • Insolvenční návrhy dlužníka/věřitele
 • Přihlášky pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení
 • Oddlužení – viz Oddlužení

Oddlužení

Dostali jste se do finančních potíží?
Nezvládáte splácet všechny své závazky?
Chtěli byste tuto situaci řešit?

V naprosté většině případů je u fyzických osob možné řešit vzniklou situaci formou oddlužení (nebo-li také používaný osobní bankrot).

Nabízíme kompletní právní pomoc v souvislosti s oddlužením, což zahrnuje:

 • rozbor finanční situace dlužníka včetně návrhu možného řešení jeho úpadku
 • komunikace s věřiteli a zjištění výše dluhů, pokud je dlužník nezná
 • kompletní zpracování návrhu na povolení oddlužení
 • zpracování případných doplnění dle požadavku soudu
 • následný právní servis po podání návrhu až do rozhodnutí o povolení oddlužení

Co je to vlastně oddlužení (osobní bankrot) a jak funguje:

Podle současné právní úpravy oddlužení zjednodušeně znamená, že se při splnění určitých podmínek můžete zbavit veškerých Vašich aktuálních dluhů. Jsou dvě formy oddlužení – plněním splátkového kalendáře či zpeněžením majetkové podstaty.

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře Vám bude po dobu 5ti let z vašich příjmů strhávána konkrétní částka přesahující vypočtené životní minimum. Za dobu 5ti let pak musíte splatit alespoň 30 % všech vašich dluhů. Pokud se Vám to podaří, veškeré Vaše zbývající dluhy budou tzv. odpuštěny.

Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty přichází v úvahu pouze v případě, že jste vlastníkem hodnotnějšího majetku, zpravidla nějaké nemovitosti. Tato nemovitost a další váš majetek, který je způsobilý ke zpeněžení, bude prodán. V případě, že výtěžek z tohoto prodeje pokryje alespoň 30 % všech Vašich dluhů, je oddlužení hotové a zbývající část dluhů Vám bude opět odpuštěna.

Co byste měli splňovat, pokud uvažujete o oddlužení:

 1. dluhy alespoň u dvou věřitelů a tyto dluhy nesplácíte,
 2. dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti,
 3. stálý příjem, případně osobu, která bude měsíčně na oddlužení přispívat (v případě, že jste vlastníkem nemovitostí či jiného hodnotnějšího majetku, je možné oddlužení řešit též formou zpeněžení tohoto majetku viz výše) a tyto příjmy postačují k tomu, aby z nich za dobu 5ti let bylo uhrazeno alespoň 30 % Vašich dluhů.

Pokud výše uvedené podmínky splňujete, je velká pravděpodobnost, že vám bude oddlužení povoleno. Znáte-li alespoň orientačně výši svých dluhů, můžete si snadno spočítat, zda z Vašich příjmů jste schopni splatit za pět let požadovaných 30%. Orientační výši částky, která Vám bude v případě schváleného oddlužení strhávána ze mzdy, můžete zjistit zde. Z výsledné částky ještě musíte odečíst měsíční náklady na insolvenčního správce (1.089 Kč vč. DPH u jednotlivce a 1.634 Kč vč. DPH u manželů).

Pokud budete mít zájem svou finanční situaci řešit, neváhejte nás kontaktovat!

V současné době na našem území a zejména pak na internetu působí mnoho subjektů, které nabízejí zpracování návrhu, a po zaplacení zálohy o nich už povětšinou neuslyšíte. Jsme zavedená advokátní kancelář, která podléhá dohledu České advokátní komory, a v případě, že byste nebyli s našimi službami spokojeni, je možno u nás poskytnuté služby reklamovat, případně se obrátit se stížností na Českou advokátní komoru.

Ochrana osobních údajů

Advokát Mgr. Petr Binder, se sídlem Kollárova 369/17, 669 02 Znojmo, ev. č. ČAK 14257, IČ: 71780084 (dále jen „advokát“) tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) deklaruje

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů

Advokát zajišťuje dodržování těchto pravidel při zpracování osobních údajů jeho osobou, spolupracovníky a v případě dodavatelů - externích zpracovatelů osobních údajů má smluvně zajištěny záruky odpovídající ochrany dle čl. 28 GDPR.

Tyto Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů se vztahují na

 • zpracování osobních údajů prováděné advokátem během Vašeho používání internetových stránek http://www.binder-advokat.cz/
 • zpracování osobních údajů prováděné advokátem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu,
 • zpracování osobních údajů prováděné advokátem během trvání obchodního vztahu s klientem,
 • zpracování osobních údajů při plnění právních povinností advokáta,
 • zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů advokáta.

Advokát zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje advokát pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.

K osobním údajům mají přístup pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro advokáta. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost, tato povinnost je smluvně garantována.

Advokát dbá na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících archivnictví, dodržuje zákonné lhůty pro ukládání dokumentů a archivaci, a dále včas a řádně provádí skartační řízení.

Advokát naplňuje veškerá práva subjektů údajů. Vyřizování všech žádostí subjektů údajů je v souladu s předpisy o advokacii, tzn. nesmí být ohroženy zásady a principy výkonu advokacie, zejména povinnost mlčenlivosti vyplývající z § 21 zákona o advokacii a další povinnosti vyplývající ze zákona, etického kodexu a dalších kamerálních norem.

Advokát dále zejména:

 • vede záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR,
 • zajišťuje informování subjektů údajů podle čl. 12 až 14 GDPR.
 • naplňuje další práva subjektů údajů podle čl. 15 až 22 GDPR,
 • provádí ohlašování a oznámení porušení zabezpečení osobních údajů podle čl. 33 a 34 GDPR.

Návrhy záznamů, informací, vyřízení žádostí/stížností a ohlášení a oznámení podle odstavce 2 jsou uloženy u advokáta.

Subjekty údajů mohou své žádosti/stížnosti pro uplatnění práv popsaných v odstavci 2 uplatnit u advokáta, zejména zasláním prostřednictvím emailové adresy advokáta či písemně na sídlo advokáta.

Advokát provedl posouzení zpracování OÚ z pohledu čl. 37 GDPR. Advokát nenaplňuje podmínky pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „DPO“) v souladu s recitálem 91 GDPR a nemá povinnost DPO jmenovat. DPO proto nebyl u advokáta jmenován.

Advokát kromě záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 GDPR vede evidenci případných souhlasů se zpracováním osobních údajů, pokud pro zpracování osobních údajů neexistuje jiný právní titul a evidenci případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Advokát pravidelně, nejméně jednou ročně, vyhodnocuje plnění pravidel ochrany osobních údajů, vč. technických a organizačních opatření a přijímá opatření k nápravě, příp. dle potřeby aktualizuje interní dokumentaci související s ochranou osobních údajů.

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů

Mgr. Petr Binder, advokát, IČ: 717 80 084, ev. č. ČAK 14257
se sídlem Kollárova 369/17, 669 02 Znojmo
tel. +420602773678, email: binder.advokat@gmail.com

Právní základ pro zpracování

Smlouva o poskytování právních služeb (poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá ze smlouvy).

Účel zpracování

Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • Příjemci vyplývající ze zákonné/stavovské povinnosti advokáta
 • Poskytovatelé údržby informačního systému
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

Tato pravidla byla přijata 25. 5. 2018.

Užitečné odkazy z veřejného sektoru

 • http://www.justice.cz/ – oficiální server českého soudnictví. Naleznete zde např. vyhledávání v obchodním a insolvenčním rejstříku, informace o probíhajících soudních řízeních a soustavě soudů v ČR.
 • http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ - Administrativní registr ekonomických subjektů. Umožňuje vyhledávat ekonomické subjekty (nejen právnické, ale i podnikající fyzické osoby) podle IČ, místa podnikání nebo jména.
 • http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ – Nahlížení do katastru nemovitostí. Umožňuje prostřednictvím internetu vyhledávat nemovitosti buď podle jejich údajů z katastru nemovitostí nebo podle čísla konkrétního listu vlastnictví
 • http://portal.gov.cz/ - Portál veřejné správy. Naleznete zde aktuální znění všech účinných zákonů, jakož i další užitečné informace
 • http://www.cak.cz/ - oficiální internetové stránky České advokátní komory
 • http://www.nsoud.cz/ - oficiální internetové stránky Nejvyššího soudu ČR
 • http://www.concourt.cz – oficiální stránky Ústavního soudu ČR
 • http://www.nssoud.cz/ - oficiální stránky Nejvyššího správního soudu ČR